OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť DEMI šport s.r.o. sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi svojich zákazníkov len v rámci zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov a doplnení zákona. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Vyplnením formulára – registrácia nového užívateľa dávam spoločnosti DEMI šport s.r.o., IČO: 43 985 955, sídlo J. Slottu 47 Trnava, Slovenská republika súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely vydania klubovej/zákazníckej karty, vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov a doplnení zákona. Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo príp. IČO (ďalej ako „osobné údaje“). Pri objednaní si tovaru alebo služby spotrebiteľom je právnym základom spracúvania jeho osobných údajov zmluva, objednávka, a teda sa uplatní § 10 ods. 3 písm. b) zákona, čiže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa prebieha bez jeho súhlasu.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajoch.

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným sprostredkovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom spotrebiteľov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru  Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa,  telefón, e-mail) budú poskytnuté – dopravcovi zvolenému kupujúcim:

  • Názov kuriérskej spoločnosti: Slovak Parcel Service s.r.o.
    Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
    IČO: 31329217
    DIČ: 2020351993
    IČ DPH: SK 2020351993

 

Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Spotrebiteľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má spotrebiteľ, zákazník ako dotknutá osoba v zmysle zákona právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ e-shopu musí následne vybaviť žiadosť dotknutej osoby v súlade s § 29 zákona.

Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11, ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email  pre účely zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (vrátane marketingu) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a marketingu, a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia tohto súhlasu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je pre marketingové účely súhlas spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to na internetovej adrese sklad@demisport.sk . Spotrebiteľ má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.